01
02 03
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava
04 05 06
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó
07 08 09
bal

hun         slo


Csengetés

1. - 08.00 - 08.45
2. - 08.55 - 09.40
3. - 09.50 - 10.35
Tízórai szünet
4. - 10.50 - 11.35
5. - 11.45 - 12.30
6. - 12.40 - 13.25
Ebédszünet  
7. - 13.55 - 14.40
8. - 14.45 - 15.30

harang


Zámer


Prenájom  nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Rožňava v správe Spojenej školy J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským v Rožňave formou priameho prenájmu

Mesto Rožňava vyhlasuje na základe ustanovenia zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení: Prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve Mesta Rožňava formou priameho prenájmu

 1. Predmet priameho prenájmu:

Predmetom priameho prenájmu je nebytový priestor - bufet nachádzajúci sa v budove Spojenej školy J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je zapísaná na LV č.5094  v k.ú. Rožňava, súp. č. 1806, postavená ne pozemku parc. č. KN-C 875/475.Výmera prenajímaného priestoru: 4 m2 na účely prevádzkovania školského bufetu.

 2. Minimálna cena:

Minimálna cena za prenájom 1 m2 plochy  je 33,52 €/m2/rok, ktorá je stanovená Zásadami pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Rožňava.

3. Doba nájmu:

Prenájom nebytového priestoru je na dobu neurčitú.

 4. Cenová ponuka:

Záujemcovia o vyššie uvedený nebytový priestor doručia svoje písomné žiadosti s cenovou ponukou na adresu:
Spojená škola J. A. Komenského, Ul. J. A. Komenského č.5,  048 01 Rožňava v termíne do 15.03.2012 13,00 hod. s označením: „Priamy prenájom – školský bufet“.
Ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje žiadateľa, doklad oprávňujúci vykonávať činnosť, návrh ceny prenájmu, telefonický kontakt, súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov. Účastník priameho prenájmu nemôže označiť údaje svojej cenovej ponuky ako dôverné.
Výberová komisia skontroluje v prvom rade včasnosť a úplnosť ponuky. V prípade, že ponuka nesplní jedno z týchto kritérií, bude vyradená. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

5. Ďalšie podmienky :

V prípade, ak víťaz priameho prenájmu neuzatvorí navrhnutú nájomnú zmluvu so správcom nebytového priestoru do 30 dní od schválenia priameho prenájmu mestským zastupiteľstvom, môže správca uzatvoriť nájomnú zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí  a to v prípade, ak akceptuje podmienky stanovené touto ponukou. Ak žiadny z účastníkov priameho prenájmu nepodá ponuku aspoň vo výške stanovenej minimálnej ceny podľa bodu č. 2 tohto vyhlásenia, resp. nesplní všetky podmienky súťaže, priame zadanie prenájmu sa končí.

6. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta Rožňava v priestoroch Spojenej školy J. A. Komenského v Rožňave, v kancelárii riaditeľky školy.
Výsledky konania priameho prenájmu budú zverejnené na internetovej stránke mesta do 10 dní od ukončenia výberu.

7. Kritériá priameho prenájmu:

Mesto Rožňava stanovuje pre tento priamy prenájom nasledovné kritériá:
    - najvyššia cenová ponuka,
    - účel prenájmu – prevádzkovanie školského bufetu
    - prenájom na dobu neurčitú

UPOZORNENIE: Žiadosti o prenájom doručené pred uverejnením tejto ponuky alebo po termíne 15.03.2012 po 13,00 hod. nebudú akceptované.

Mgr. Mária Prékop

riaditeľka školy

jobb
Fő támogatónk

infovek
További támogatóink

Google

TOPlist