01
02 03
Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava
04 05 06
Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó
07 08 09
bal

hun         slo


Csengetés

1. - 08.00 - 08.45
2. - 08.55 - 09.40
3. - 09.50 - 10.35
Tízórai szünet
4. - 10.50 - 11.35
5. - 11.45 - 12.30
6. - 12.40 - 13.25
Ebédszünet  
7. - 13.55 - 14.40
8. - 14.45 - 15.30

harang


Infozákon - Smernica


SmernicaSadzobníkŽiadosť


Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola, Komenského 5, Rožňava - Rozsnyó

IČO: 42243378 tel: 0042158/7885490, tel. fax: 0042158/7885491, e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com

 

SMERNICA
č. 26.

o slobodnom prístupe k informáciám
                                                                                                                        Rožňava, 29.9. 2014 

Čl. I.

PREAMBULA

Slobodný prístup k informáciám upravuje zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Smernica upravuje zabezpečenie realizácie slobodného prístupu k informáciám na Spojenej škole, J. A. Komenského 5, Rožňava (ďalej len Spojená škola).

Čl. II.

VYMEDZENIE POJMOV

1.      Povinná osoba podľa tejto smernice je Spojená škola. Táto zabezpečí slobodný prístupu k informáciám.

2.      Žiadateľ podľa tejto smernice je osoba alebo subjekt, ktorý požiada povinnú osobu o slobodný prístup k informáciám.

3.      Odvolací orgán podľa tejto smernice je zriaďovateľ – Mesto Rožňava.

Čl. III.

PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ

1.      Žiadosti o poskytnutie informácií (príloha č. 2) sa prijímajú v pracovných dňoch v čase od 7:30           hod. do 15:30 hod.:

  1. osobne - u hospodárky školy č. dverí 27.

  2. telefonicky – na telefónnom čísle: 058/7885491

  3. poštou – na adrese: Spojená škola, J.A.Komenského 5, 048 01 Rožňava

  4. mailom – na adrese: zsfabryhoroznava@gmail.com

2.      Ak žiadosť bola uskutočnená telefonicky, zaslaná poštou alebo mailom, Spojená škola zašle               písomne potvrdenie prevzatia žiadosti o sprístupnenie informácií ako aj predpokladanú výšku           úhrady za sprístupnenie informácií (príloha č. 1). V prípade, že žiadosť bola doručená osobne,           žiadateľ je o výške úhrady za sprístupnenie informácií vyrozumený na mieste.

Čl. IV.

VYBAVOVANIE ŽIADOSTÍ

Za vybavenie žiadostí a sťažností zodpovedá riaditeľka školy Mgr. Mária Prékop, respektíve ním poverená osoba.

Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni jej doručenia (ústneho podania). Žiadosť podaná na vzorovom tlačive (príloha č. 2) obsahuje vyčlenenú kolónku na označenie dátumu doručenia žiadosti. V prípade, že žiadosť nie je podaná na vzorovom tlačive, dátum doručenia sa vyznačí na odtlačku prezentačnej pečiatky, ktorým musí byť označená prijatá žiadosť.

Ústne podaná žiadosť sa zaeviduje na predpísanom tlačive (prílohe č. 2) a následne sa označí dátum podania žiadosti.

Spôsob vybavenia žiadosti:

 • Poskytnutie informácií v požadovanom rozsahu, o čom Spojená škola vystaví zápis                   o poskytnutí informácií

 • Postúpenie inému orgánu

 • Vydanie rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informácie

 • Postúpenie odvolania na odvolací orgán

Čl. V.

LEHOTY NA VYBAVENIE

 1.  Žiadosť o sprístupnenie informácií štatutár školy alebo ním poverená osoba vybaví bez              zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo      dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

 2.  Postúpenie žiadosti v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z. do 5 dní (postúpenie              žiadosti bude bezodkladne oznámené žiadateľovi).

 3. Výzva na doplnenie žiadosti 7 dní.

 4. Podanie odvolania proti rozhodnutiu do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho          uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

 5. Rozhodnutie o odvolaní do 15 dní. 

Čl. VI.

PODANIE ODVOLANIA A ODVOLACIE ORGÁNY

 1. Odvolanie sa podáva písomne na adrese Spojená škola, J. A. Komenského 5,048 01           Rožňava.

 2. O odvolaní proti rozhodnutiu Spojenej školy ako povinnej osoby v zmysle § 2 zák. č.              211/2000 Z.z. rozhoduje odvolací orgán.

 3. Rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácií možno preskúmať v súdnom konaní              podľa osobitného zákona § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. 

Čl. VII.

ÚHRADA NÁKLADOV

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť    výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických     nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

 2. Riaditeľ školy môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zaplatenie úhrady za sprístupnenie informácií. Takýmto prípadom môže byť najmä ťaživá finančná situácia žiadateľa, prípadne     iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

Čl. VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zamestnanci Spojenej školy sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z.

 2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 29.9.2014.

                                                                                                                    Mgr. Mária Prékop

                                                                                                                        riaditeľka školy

Zoznam príloh:

 1. Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

 2. Žiadosť o poskytnutie informácií


jobb
Fő támogatónk

infovek
További támogatóink

Google

TOPlist